УСЛУГИ:

1. Счетоводство

 •     Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;
 •     Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
 •     Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен софтуер;
 •     Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);
 •     Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
 •     Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя;
 •     Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
 •     Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Доверителя;
 •     Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
 •     Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
 •     Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 •     Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
 •     Отчитане на материалните запаси;
 •     Следене на складова наличност;
 •     Консултации по счетоводни въпроси;
 •     Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 •     Съставяне на годишни счетоводни отчети;
 •     Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя;
 •     Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.

2. Личен състав и ТРЗ

 •     Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
 •     Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;
 •     Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;
 •     Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП;
 •     Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
 •     Създаване на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета;
 •     Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ;
 •     Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустанове­ните срокове, след депозиране на писмено искане от страна на Доверителя;
 •     Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя;
 •     Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.

3. Данъци

 •     Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;
 •     Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;
 •     Попълване и подаване на данъчни декларации;
 •     Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;
 •     Данъчни консултации.

За нас

„КРАСИЯН“ ЕООД е основано като специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството с предмет на дейност:

* Пълно счетоводно обслужване на фирми

* Счетоводни, данъчни и финансови консултации

* Данъчна защита

* Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО

* ТРЗ и Осигуровки

От извършено представително изследване на заплащането в сферата на счетоводните услуги става ясно, че при наличие на под 600 документа на месец, за една компания е по-ефективно да повери дейността по счетоводното обслужване на външен изпълнител, отколкото да наеме счетоводител на щатна длъжност.

По този начин:

Спестявате средства от издръжка на индивидуален щатен счетоводител – заплата, осигуровки за сметка на лицето и за сметка на работодателя и други.

Спестявате разходи за поддръжка на отделно работно място – компютър, принтер, бюро, място в офиса, консумативи.

Спестявате от скъпо струващ специализиран счетоводен, правен и ТРЗ софтуер.

Спестявате разходи за обучение, специализирана литература (вкл.периодична).

Получавате компетентна помощ в области, свързани с финансово – счетоводната и правна дейности.

Не губите пари, време и нерви за глоби от евентуално пропуснати нормативни срокове

Ние имаме дългогодишен опит в организиране финансово-счетоводната дейност. Предлагаме широка гама от услуги, свързани с индивидуалните нужди и изисквания на всеки наш клиент.

“Красиян” ЕООД работи с най-съвременните счетоводни продукти, позволяващи потребителски справки с възможност за обмяна на информация по електронен път.

Професионално и коректно на добри цени!